RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest „Amigo” Agnieszka Adamik z siedzibą w Rybniku, przy ul. Boguszowickiej 31, właściciel szkoły językowej „ E4U”, adres e-mail: biuro@e4u.edu.pl.
 2. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu, pozyskiwane są bezpośrednio od rodzica/opiekuna prawnego słuchacza kursu językowego.
 3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu uczestnictwa słuchacza w kursie językowym.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą: właściciel szkoły językowej „E4U” oraz lektorzy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich i słuchacza, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pani/Pan uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane.
 8. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestnictwa w kursie językowym.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.